Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informuję, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Victoria Andrea Gurgul.
  • Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez: e-mail: kontakt@victoriagurgul.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  • Twoje dane zbieram w celu (i przez niezbędny czas) do komunikacji z Tobą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub inną drogą elektroniczną.
  • Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Tobą. Mogą być też przetwarzane w celu realizacji umowy, jeśli to było przedmiotem zapytania i doszło do jej realizacji.
  • Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu dochodzenia należnych roszczeń i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego – do czasu ustania celu biznesowego, zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej lub wniesienia sprzeciwu oraz archiwizacji korespondencji elektronicznej wychodzącej i przychodzącej na wypadek konieczności wykazania jej przebiegu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat. Jeśli wyraziłaś/łeś zgodę na przetwarzanie danych w innym celu, to będą one przeze mnie przetwarzane do czasu wycofania tej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Można to zrobić w każdej chwili poprzez kontakt z Administratorem. Jeśli zawarliśmy umowę, Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji tej umowy i przechowywane maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń.
  • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby np. móc skontaktować się z Tobą w celu obsługi zapytania, czy odpowiedzenia na zapytania albo realizacji umowy.
  • Uprzejmie informuję, że posiadasz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych czy przenoszenia danych osobowych, a także cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się w oparciu o zgodę. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Należące do Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, tj. podmiotom przetwarzającym, które stale współpracują z Administratorem, tj. m.in. podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne czy księgowej, podwykonawcom obsługującym korespondencję, dostawcy serwera i hostingu.
  • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonuje czynności związane z ochroną danych osobowych.
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO.

 

Pozdrawiam serdecznie,
Victoria Andrea Gurgul